عنوان درس:حرفه وفن پایه سوم راهنمایی  

موضوع کلی درس: دامپروری                

موضوع واحد تدریس:زنبورعسل

تعداد دانش  آموزان: 20 نفر

مدت زمان تدریس: 60 دقیقه

نام دبیر:سمیه بدلی

هدف کلی: آشنایی با زنبورعسل

 اهداف جزئی:

از دانش آموز انتظار می رود پس از پایان درس بتواند:

- محصولات زنبورعسل را نام ببرد.(حیطه دانش)

- یکی از فواید زنبورعسل در زراعت را بیان کند.(دانش)

- چگونگی تاثیر زنبورعسل در افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی را شرح دهد. (حیطه دانش-تجزیه و تحلیل)

- انواع زنبور های موجود در یک کندو را نام ببرد. (حیطه دانش)

- زنبورعسل کارگر و نر و زنبور ملکه را از روی تصویر بتواند تشخیص بدهد. (حیطه دانش- تشخیص)

- روش های تغذیه زنبورعسل نام ببرد.(حیطه دانش)

- روش تغذیه طبیعی زنبورعسل را توضیح دهد. (حیطه دانش- ترکیب)

- روش تغذیه مصنوعی زنبورعسل را توضیح دهد. (حیطه دانش- ترکیب)

- روش های تکثیر زنبورعسل  رانام ببرد.(حیطه دانش).

- روش تکثیر طبیعی زنبورعسل را توضیح دهد. (حیطه دانش- ترکیب)

- روش تکثیر مصنوعی زنبورعسل را توضیح دهد. (حیطه دانش- ترکیب)

- چندمورد از ابزارهای مورد نیازدر پرورش زنبورعسل( زنبورداری) را نام ببرد. (حیطه دانش)

-  نحوه استفاده از ابزارهای مورد نیازدر زنبورداری را بتواند نشان دهد.( حیطه مهارت)

- در مورد اهمیت بهداشت درزندگی و پرورش زنبورعسل توضیح دهد. (حیطه دانش- تجزیه و تحلیل)

- به پرورش زنبورعسل علاقه مند شود. ( حیطه نگرش)

 


گرو ه های تدریس و مدل کلاس:

- گرو ه های تدریس:دانش آموزان را به گروه های 4 نفری تقسیم میکنیم.

- مدل کلاسی: دانش آموزان به صورت دایره کنار هم می نشینند.


الگو وروش تدریس:

- سخنرانی- پرسش و پاسخ- بحث گروهی- پیش سازمان دهنده- نمایش فیلم- انجام کارعملی- بارش فکری)


تعیین منابع:

- انسانی:  معلم و دانش آموزان

- غیر انسانی:کتاب حرفه وفن- رایانه- فیلم – تخته سیاه یا تابلو وایت برد- ماژیک یا گچ- عکس ویا تصویرهای مربوطه- ابزارهای زنبورداری( دودی- موم دوز- ماسک)

 ارزشیابی تشخیصی:

معلم از دانش آموزان سولات زیر را می پرسد:

- آیا تا به حال زنبورعسل را دیده اید؟(جواب اکثریت دانش آموزان بله خواهد بود)

- محصول زنبورعسل چیست؟(جواب اکثریت دانش آموزان عسل خواهد بود)

- غذای زنبورعسل چیست؟(جواب اکثریت دانش آموزان شهد گلها خواهد بود)

- آیا تا به حال کندوی زنبورعسل را دیده اید؟(جواب اکثریت دانش آموزان بله خواهد بود)

 - زنبورعسل چگونه زندگی می کند( فردی یا جمعی) ؟(جواب اکثریت دانش آموزان جمعی خواهد بود)

آیا میدانید وجود زنبورعسل چگونه در زراعت مفید است؟( جواب اکثریت دانش آموزان به این سوال خیر خواهد بود)

لذا نقطه شروع تدریس بیان تاثیر زنبورعسل در افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی است.


فبل از شروع تدریس: حضور وغیاب دانش آموزان- دقت در وضعیت جسمی و روانی دانش آموزان- جمع آوری تکالیف  نوشتن معنای آیه ای از سوره نحل(عسل شفای درد هاست)و نمایش فیلم مربوط به درس به مدت دو دقیقه برای ایجاد توجه و  وانگیزه در دانش آموزان

 فرایند یاد دهی – یادگیری:

یاد دهی:

معلم از دانش آموزان می پرسد که به نظر آن ها چرا وجود زنبورعسل چگونه در زراعت مفید است؟

هریک از گرو ها پاسخ خود را پس از بحث گروهی یادداشت و یک نفر آن را میخواند.

معلم گرو هایی که پاسخ بهتر داده اند تشویق میکند و توضیحات آنها را کامل کرده و توضیح می دهد.

- یاد گیری:

دانش آموزان به توضیحات معلم گوش داده ونحوه تاثیر زنبورعسل در افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی را

 می آموزند.

- یاد دهی:

معلم تصویرهای سه نوع زنبور(کارگر و نر و زنبور ملکه) رادر تابلو کلاس نصب می کند و از دانش آموزان میخواهد تفاوتهای ظاهری آن ها را با بحث در گروه خود پیدا و ازهرگروه یک نفر دومورد از آ ن ها را تابلو کلاس بنویسند.

سپس معلم گروه هارا تشویق میکند و توضیحات آنها را کامل کرده و توضیح می دهد.

- یاد گیری:

دانش آموزان به توضیحات معلم گوش داده و تفاوتهای ظاهری زنبورعسل کارگر و ماده و زنبور ملکه را می آموزند.

- یاد دهی:

معلم از دانش آموزان می خواهد نحوه تغذیه زنبورعسل را به صورت داوطلبی بیان کنند.سپس در مورد روشهای تغذیه زنبورعسل( روش تغذیه طیبعی و مصنوعی) توضیح می دهد.

 - یاد گیری:

چند نفرازدانش آموزان به سوال معلم پاسخ داده سپس دانش آموزان به توضیحات معلم گوش داده و روشهای تغذیه زنبور

عسل را می آموزند.

- یاد دهی:

معلم روشهای تکثیر زنبورعسل( تکثیر طبیعی و مصنوعی)  را  توضیح می دهد.

 

- یاد گیری:

دانش آموزان به توضیحات معلم گوش داده و روشهای تکثیر زنبورعسل را می آموزند.

 

- یاد دهی:

معلم ابزارهای زنبور داری را به دانش آموزان نشان داده و نحوه کار را آ ن ها را نشان می دهد.

 

- یاد گیری:

دانش آموزان به توضیحات معلم گوش داده  وهریک از ابزار ها را بدست گرفته و نحوه کار با اآ ن ها را تمرین می کنند.

 

- یاد دهی:

معلم از دانش آموزان می خواهد در مورد اهمیت بهداشت در زندگی و پرورش زنبورعسل در گروه خود بحث کنند و

نتایج را یادداشت کنند. سپس معلم گروه هارا تشویق میکند و توضیحات آنها را کامل کرده و توضیح می دهد.

 

- یاد گیری:

دانش آموزان به توضیحات معلم گوش داده و اهمیت بهداشت در زندگی و پرورش زنبورعسل را می آموزند.


 

خلاصه و جمع بندی درس:

معلم فیلم ویدیویی را در مورد زنبورعسل در کلاس به نمایش می گذارد و از دانش آموزان میخواهد به صوورت گروهی

 پنج سوال در موردآن مطرح وهمراه با پاسخ یادداشت کنند.

ارزشیابی تکوینی:

 معلم در فواصل مناسب سوالاتی در مورد قسمتهای تدریس شده قبلی از دانش آموزان  می پرسد.

 ارزشیابی پایانی:

هریک از دانش آموزان یک سوال از سولات طرح شده در گروه خودرا از یکی از دانش آموزان گروه دیگر میپرسد و

 معلم در نوع سوالات و نحوه پاسخ ها دقت می کند.

 


تعیین تکلیف:

- معلم از دانش آموزان میخواهد به صورت انفرادی در مورد یکی محصولات زنبورعسل (عسل- ژله رویال- موم- زهر-

عسلک) (هرگروه یک محصول) تحقیق و جلسه بعد به او تحویل دهند. در ضمن معلم آدرس یک سایت و وبلاگ شخصی

خود را برای استفاده آ ن ها در تابلو می نویسد.

پدیده نوظهور:

 


 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 9:55  توسط مدرسه آیین تربیت  |